Всяка звезда се нуждае от гуру
- Госпожице Дочева, особено инте­ресен и често срещан е случаят, когато една млада певица възприеме ново име (или псевдоним), изчислен от вас, след което съдбата й коренно се проме­ня. Разкажете нещо повече за този на­чин на "контрол" върху житейския и про­фесионалния път?

- Необходими са няколко месеца, за да се задейства промяната. Преди 6 годи­ни имах един наистина интересен случай. При мен дойде притеснителна млада жена с молба да й направя хороскоп. Тя ми спо­дели, че нейната детска мечта е да пее, но я притесняваше фактът, че вече 4 години се занимава професионално с музика, но освен участия по благотворителни кон­церти други ангажименти няма. Изчислих й най-подходящия псевдоним. Стана така, че същата тази жена се превърна в преус­пяваща певица. При това - без да променя стила си на пеене.

- Възможно ли е името да е благоз­вучно, а в същото време да създава проблеми на притежателя си? Или дру­гият случай - смешно име да носи успе­хи?

- Да, това е интересно. Благозвучно­то име Алисия, например, заплашва чове­ка, който го носи, с обвързване с некоре­ктни делови и емоционални партньори. От друга страна, "смешната" фамилия Газиба-ров дава на "собственика" си способност за добри инвестиции и сполука при бора­вене с пари, както и шанс за постигане на високи ръководни постове.

- Темата за имената е неизчерпае­ма, но все пак бихте ли казали кои от най-често срещаните имена са с най-силни вибрации?

- Имената Петър и Стефка са под вли­янието на царското число 22, затова тех­ните вибрации са най-мощни. Те са много изтощителни за хората, които ги носят, за­щото често са свързани със сериозни жи­тейски катаклизми. По принцип в нито ед­но име няма само положителни или само отрицателни вибрации. Важното е поло­жителните да се овладеят, а отрицателни­те да се тушират. Другата двойка имена със силни вибрации са Георги и Цветана. Буквата "Н" пък е една от най-кармичните и хората, чието име започва с нея, често са подложени на сериозни житейски изпи­тания. Не бих препоръчала особено на мо­мичета да се дава име, чиято първа гласна е "0" или пък началното съчетание "ДО".
- Една от професионалните ви сла­бости е животът на холивудските звезди и връзката между тяхната шеметна ка­риера и имената или артистичните им псевдоними. Май доста от тях прибяг­ват до съветите на гуру?

- Всяка звезда има нужда от гуру. Ето ви за пример Деми Мур. Колегите й не спират да я одумват, но въпреки това тя е най-скъпо платената актриса в Холивуд. Сензационният й успех се дължи най-вече на нейните контактите с индийския й учи­тел Дийпак Чопра, който я посветил в тай­ните на медитацията. С медитация и визу­ализация човек би могъл да промени мно­го неща.

- Може ли човек да контролира съд­бата си?

- Във всеки е заложено да предвижда съдбата си. Въпросът е дали човекът е ус­пял да събуди тези свои способности
 Обратно